DUPONT

  Đơn vị 2008 2009
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) % 12,71 10,09
Lợi nhuận biên (ROS) % 1,46 1,53
Vòng quay tổng tài sản vòng 0,44 0,22
Đòn bẩy tài chính Lần 19,75 29,78

Hiệu quả quản lý

  Đơn vị 2008 2009
Doanh thu thuần Tỷ 339,50 257,57
Tăng trưởng doanh thu % 4,21 -24,13
Tỷ suất Lợi nhuận gộp % 12,17 6,84
Tỷ lệ EBIT % 16,00 5,50
Tỷ lệ EBT/EBIT % 17,44 40,53
Tỷ lệ EAT/EBT % 52,39 68,52

Hiệu quả hoạt động

  Đơn vị 2008 2009
Thời gian thu tiền khách hàng Ngày 102,07 169,13
Thời gian tồn kho Ngày 26,76 24,87
Thời gian trả cho nhà cung cấp Ngày 110,63 33,02
Vòng quay vốn lưu động Ngày 135,43 565,24

Sức mạnh tài chính

  Đơn vị 2008 2009
Vốn lưu động ròng Tỷ -220,05 118,47
Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 0,36 1,42
Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,29 1,36
Tài sản dài hạn/tổng tài sản Lần 0,84 0,66
Công nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 18,75 28,78