DUPONT

  Đơn vị 2009
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) % 199,20
Lợi nhuận biên (ROS) % 1,64
Vòng quay tổng tài sản vòng 4,20
Đòn bẩy tài chính Lần 28,89

Hiệu quả quản lý

  Đơn vị 2009
Doanh thu thuần Tỷ 247,62
Tăng trưởng doanh thu % -15,79
Tỷ suất Lợi nhuận gộp % 3,04
Tỷ lệ EBIT %
Tỷ lệ EBT/EBIT %
Tỷ lệ EAT/EBT % 90,26

Hiệu quả hoạt động

  Đơn vị 2009
Thời gian thu tiền khách hàng Ngày 54,01
Thời gian tồn kho Ngày
Thời gian trả cho nhà cung cấp Ngày 15,72
Vòng quay vốn lưu động Ngày

Sức mạnh tài chính

  Đơn vị 2009
Vốn lưu động ròng Tỷ
Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần
Khả năng thanh toán nhanh Lần
Tài sản dài hạn/tổng tài sản Lần
Công nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 17,18