DUPONT

  Đơn vị 2017 2019 2020
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) % 8,92 6,00 -8,80
Lợi nhuận biên (ROS) % 0,80 0,53 -1,11
Vòng quay tổng tài sản vòng 1,69 2,22 1,68
Đòn bẩy tài chính Lần 6,59 5,10 4,71

Hiệu quả quản lý

  Đơn vị 2017 2019 2020
Doanh thu thuần Tỷ 11.958,47 16.038,32 9.686,49
Tăng trưởng doanh thu % 16,78 34,12 -39,60
Tỷ suất Lợi nhuận gộp % 3,33 1,74 3,03
Tỷ lệ EBIT % 2,21 1,78 0,72
Tỷ lệ EBT/EBIT % 39,37 37,16 -145,92
Tỷ lệ EAT/EBT % 91,84 80,00 105,40

Hiệu quả hoạt động

  Đơn vị 2017 2019 2020
Thời gian thu tiền khách hàng Ngày 108,07 20,43 26,16
Thời gian tồn kho Ngày 29,85 22,19 36,99
Thời gian trả cho nhà cung cấp Ngày 47,80 17,56 30,14
Vòng quay vốn lưu động Ngày 160,84 118,31 140,03

Sức mạnh tài chính

  Đơn vị 2017 2019 2020
Vốn lưu động ròng Tỷ -526,20 -443,74 -756,01
Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 0,91 0,92 0,83
Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,74 0,75 0,61
Tài sản dài hạn/tổng tài sản Lần 0,25 0,28 0,35
Công nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 5,65 4,23 3,86