DUPONT

  Đơn vị 2010 2011 2012 2013
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) % 24,16 12,33 5,28 9,16
Lợi nhuận biên (ROS) % 4,75 2,69 0,85 1,08
Vòng quay tổng tài sản vòng 1,27 1,04 0,95 1,60
Đòn bẩy tài chính Lần 4,01 4,41 6,55 5,30

Hiệu quả quản lý

  Đơn vị 2010 2011 2012 2013
Doanh thu thuần Tỷ 166,53 152,96 200,88 292,42
Tăng trưởng doanh thu % -4,52 -8,15 31,32 45,57
Tỷ suất Lợi nhuận gộp % 11,38 9,70 3,18 4,16
Tỷ lệ EBIT % 6,08 3,56 1,18 1,56
Tỷ lệ EBT/EBIT % 97,99 91,72 86,37 93,15
Tỷ lệ EAT/EBT % 79,66 82,40 83,24 74,08

Hiệu quả hoạt động

  Đơn vị 2010 2011 2012 2013
Thời gian thu tiền khách hàng Ngày 72,10 99,96 102,84 93,06
Thời gian tồn kho Ngày 198,19 235,80 264,04 124,59
Thời gian trả cho nhà cung cấp Ngày 230,11 286,16 331,51 187,51
Vòng quay vốn lưu động Ngày 254,00 318,13 363,57 214,85

Sức mạnh tài chính

  Đơn vị 2010 2011 2012 2013
Vốn lưu động ròng Tỷ 17,58 19,72 20,95 24,23
Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,18 1,17 1,12 1,16
Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,40 0,41 0,36 0,53
Tài sản dài hạn/tổng tài sản Lần 0,12 0,09 0,05 0,06
Công nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 3,01 3,41 5,55 4,30