Chỉ tiêu về vốn

  Đơn vị 2020 2021
Vốn chủ sở hữu/Huy động % 9,66 9,43
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản % 6,62 6,32

Chỉ tiêu về chất lượng tài sản

  Đơn vị 2020 2021
Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS %
Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ % 1,18 1,10
Chi phí dự phòng/Dư nợ % 1,66 0,91
Tỷ lệ cho vay/TTS % 55,25 53,30
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động % 9,66 9,43

Hiệu quả quản lý

  Đơn vị 2020 2021
Tăng trưởng tài sản % 13,19 16,77
Tăng trưởng tín dụng % 13,40 12,66
Tăng trưởng huy động vốn % 24,97 14,20

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

  Đơn vị 2020 2021
NIM %
ROA (%) % 0,38 0,65
ROE (%) % 5,80 10,30
Biên lợi nhuận trước dự phòng % 63,74 68,54

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

  Đơn vị 2020 2021
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động % 80,66 79,56
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động %
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động %