DUPONT

  Đơn vị 2017 2018 2019 2020
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) % 9,38 9,83 7,82 9,52
Lợi nhuận biên (ROS) % 2,15 2,06 1,46 1,62
Vòng quay tổng tài sản vòng 1,08 1,40 1,48 1,50
Đòn bẩy tài chính Lần 4,05 3,40 3,62 3,91

Hiệu quả quản lý

  Đơn vị 2017 2018 2019 2020
Doanh thu thuần Tỷ 91,30 101,44 112,97 126,54
Tăng trưởng doanh thu % -32,93 11,10 11,37 12,01
Tỷ suất Lợi nhuận gộp % 6,89 11,53 10,24 9,37
Tỷ lệ EBIT % 5,20 4,79 3,31 3,71
Tỷ lệ EBT/EBIT % 52,11 53,98 47,71 65,23
Tỷ lệ EAT/EBT % 79,59 79,66 92,63 67,05

Hiệu quả hoạt động

  Đơn vị 2017 2018 2019 2020
Thời gian thu tiền khách hàng Ngày 126,19 86,36 102,92 116,07
Thời gian tồn kho Ngày 105,88 61,63 46,16 29,70
Thời gian trả cho nhà cung cấp Ngày 48,86 33,14 37,19 42,24
Vòng quay vốn lưu động Ngày 238,22 172,04 169,58 180,75

Sức mạnh tài chính

  Đơn vị 2017 2018 2019 2020
Vốn lưu động ròng Tỷ -3,17 -2,54 -2,70 -0,12
Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 0,95 0,95 0,95 1,00
Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,55 0,61 0,68 0,83
Tài sản dài hạn/tổng tài sản Lần 0,30 0,34 0,31 0,26
Công nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 3,05 2,40 2,62 2,91