Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lương Hoàng Mãnh Chủ tịch HĐQT 4.879.732 39,52% 31/12/2022
CTCP Thủy sản Mekong 1.895.229 15,35% 31/12/2021
CTCP Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ 768.418 6,22% 31/12/2022
Nguyễn Đức Huy Vũ 765.923 6,20% 30/06/2019
Bùi Thùy Giang 507.798 4,11% 30/06/2019
Võ Lương Ngọc 486.703 3,94% 29/05/2018
Nguyễn Hoàng Anh Kế toán trưởng 441.834 3,58% 31/12/2022
Nguyễn Hoàng Nhơn Phó Chủ tịch HĐQT 395.577 3,20% 31/12/2022
Nguyễn Thị Chính 387.205 3,14% 30/06/2022
Trần Thị Bé Năm Thành viên Ban kiểm soát 275.678 2,23% 31/12/2022
Lương Hoàng Khánh Duy Thành viên HĐQT 150.800 1,22% 31/12/2022
Lương Hoàng Duy Thành viên HĐQT 146.125 1,18% 31/12/2022
Châu Thị Yến 134.986 1,09% 31/12/2022
Nguyễn Kim Phượng 93.311 0,76% 31/12/2018
Tô Thị Cúc Thành viên Ban kiểm soát 66.639 0,54% 31/12/2022
Nguyễn Thị Kim Lan Trưởng ban kiếm soát 65.269 0,53% 31/12/2022
Nguyễn Thị Mai 33.131 0,27% 31/12/2022
Trương Văn Suông 15.398 0,12% 30/06/2022
Trần Lan Thảo 14.385 0,12% 31/12/2022
Nguyễn Thành Mẫn 11.927 0,10% 31/12/2022