Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trịnh Xuân Lâm Chủ tịch HĐQT 7.552.825 11,84% 28/09/2022
Mai Thị Hiền 2.638.700 4,14% 20/12/2021
Trịnh Xuân Hà 2.563.000 4,02% 20/12/2021
Nguyễn Thị Hoa 2.511.400 3,94% 20/12/2021
Lê Thị Ngọc Anh 2.468.200 3,87% 20/12/2021
Lê Thị Nguyên 2.401.500 3,76% 20/12/2021
Trịnh Văn Định 2.401.000 3,76% 20/12/2021
Trịnh Văn Tùng 2.400.400 3,76% 20/12/2021
Tống Xuân Hòa 2.384.100 3,74% 20/12/2021
Trịnh Thị Trang 2.343.300 3,67% 20/12/2021
Tống Thị Lan Anh 2.327.600 3,65% 20/12/2021
Trịnh Văn Thi 2.317.000 3,63% 20/12/2021
Nguyễn Thị Huyền 1.544.200 2,42% 20/12/2021
Trịnh Xuân Lượng Tổng giám đốc 1.128.340 1,77% 24/08/2022
Lê Đăng Thuyết Phó Tổng giám đốc 557.500 0,87% 24/08/2022
Trịnh Văn Dương Thành viên HĐQT 503.850 0,79% 24/08/2022
Trịnh Xuân Dưỡng Phó Tổng giám đốc 446.000 0,70% 24/08/2022
Tống Anh Linh Phó Giám đốc 390.250 0,61% 31/12/2021
Nguyễn Thị Dụ 115.000 0,18% 30/06/2022
Lê Quyền 11.500 0,02% 30/06/2022