Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Malayan Banking Berhad 154.257.775 16,39% 30/06/2022
Tập đoàn Geleximco - CTCP 120.240.310 12,78% 30/06/2022
International Finance Corporation 92.591.872 9,84% 10/02/2022
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 80.242.963 8,53% 10/02/2022
CTCP Chứng khoán VNDIRECT 19.367.454 3,39% 18/05/2018
Vũ Văn Hậu 18.425.456 1,96% 30/06/2022
Đào Mạnh Kháng Chủ tịch HĐQT 7.539.320 0,80% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán An Bình 5.365.282 0,57% 30/06/2022
Vũ Văn Tiền Phó Chủ tịch HĐQT 3.443.845 0,37% 30/06/2022
Nguyễn Thị Quỳnh Mai 1.341.503 0,14% 30/06/2022
Nguyễn Danh Lương Thành viên HĐQT 232.166 0,02% 03/08/2022
Nguyễn Mạnh Quân Tổng giám đốc 202.500 0,02% 30/06/2022
Bùi Quốc Việt Kế toán trưởng 173.232 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Trường Giang 170.045 0,03% 30/09/2021
Nguyễn Thị Hương Phó Tổng giám đốc 147.424 0,02% 30/06/2022
Đỗ Lam Điền Phó Tổng giám đốc 135.000 0,01% 30/06/2022
Lưu Văn Sáu Thành viên HĐQT 132.165 0,01% 30/06/2022
Lại Tất Hà Phó Tổng giám đốc 124.077 0,01% 30/06/2022
Phạm Thị Hiền Phó Tổng giám đốc 94.500 0,01% 30/06/2022
Phạm Thị Hằng Thành viên Ban kiểm soát 88.110 0,01% 30/06/2022