Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC 1.990.862 67,70% 31/12/2019
Nguyễn Công Nguyên Thành viên HĐQT 75.000 2,55% 31/12/2020
Nguyễn Đức Sinh 72.600 2,47% 31/12/2019
Nguyễn Anh Tuân Tổng giám đốc 70.900 2,41% 31/12/2020
Phan Duy Lĩnh 63.700 2,17% 31/12/2019
Cao Huy Hoàng Phó Tổng giám đốc 46.380 1,58% 31/12/2020
Phạm Thị Bích Hạnh Thành viên HĐQT 26.540 0,90% 12/03/2021
Nguyễn Quốc Doanh Chủ tịch HĐQT 7.400 0,25% 31/12/2020
Nguyễn Mạnh Hà Thành viên HĐQT 5.300 0,18% 31/12/2020
Trần Thị Bích Đào Trưởng ban kiếm soát 5.300 0,18% 31/12/2020
Nguyễn Thị Thu Trang Đại diện công bố thông tin 4.860 0,17% 31/12/2020
Hồ Thanh Hải Phó Tổng giám đốc 2.520 0,09% 31/12/2020
Nguyễn Thị Huyền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 08/06/2021
Nguyễn Thị Hiến 0 0,00% 08/06/2021
Phạm Thu Hương Kế toán trưởng 0 0,00% 08/06/2021
Chu Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 08/06/2021
Phan Duy Minh 0 0,00% 30/06/2017
Phan Duy Sơn 0 0,00% 30/06/2017
Nguyễn Thị Vinh 0 0,00% 31/12/2017
Phạm Hồng Nhật 0 0,00% 08/06/2021