Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Đầu tư NC Việt Nam 67.984.860 50,05% 30/06/2022
Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd. 26.641.279 19,61% 22/04/2022
Whitlam Holding Pte. Ltd. 24.542.700 18,07% 22/04/2022
Nguyễn Minh Tuấn Thành viên HĐQT 2.692.375 1,98% 30/06/2022
Lê Thị Kim Cúc 665.955 0,49% 30/06/2022
VOF Investment Ltd 607.000 0,66% 30/03/2022
Võ Thị Ngọc Ánh Tổng giám đốc 266.352 0,20% 30/06/2022
Lê Đức Nghĩa Chủ tịch HĐQT 220.163 0,16% 30/06/2022
Lê Thanh Phong Thành viên HĐQT 195.783 0,14% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hảo Phó Tổng giám đốc 191.611 0,14% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Thoa Phó Tổng giám đốc 137.733 0,10% 30/06/2022
Vietnam Access Fund Ltd 120.000 0,09% 15/06/2022
Lê Đức Hiếu 90.101 0,07% 30/06/2022
Lê Ngọc Vân Anh 80.711 0,06% 30/06/2022
Trần Thị Kim Anh Thành viên Ban kiểm soát 80.584 0,06% 30/06/2022
Thiều Thị Ngọc Diễm Kế toán trưởng 67.493 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Thị Duyên Phó Tổng giám đốc 66.622 0,05% 30/06/2022
Ngô Tấn Trí Phó Tổng giám đốc 54.638 0,04% 30/06/2022
Huỳnh Văn Nhân 20.909 0,02% 30/06/2022
Trần Thị Ngọc Tuệ Trưởng ban kiếm soát 20.126 0,01% 30/06/2022