Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT 26.500.000 52,83% 21/09/2022
Nguyễn Thương Nhật Vi Thành viên HĐQT 2.989.950 5,96% 30/06/2022
Trần Tuấn Khanh Thành viên HĐQT 2.374.759 4,73% 21/09/2022
Trần Tuấn Nam 2.315.359 4,62% 30/06/2022
Trần Minh Nhựt 2.315.359 4,62% 30/06/2022
Trần Thị Thu Vân 2.315.359 4,62% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Hải Tổng giám đốc 1.041.700 2,08% 30/06/2022
Phạm Thị Hồng Ngọc 6.600 0,01% 30/06/2022
Phù Chí Quí 4.400 0,01% 30/06/2022
Đặng Thị Thanh Quý 4.400 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Ngọc Bích 4.400 0,01% 30/06/2022
Phù Chí Khai Trưởng ban kiếm soát 1.100 0,00% 30/06/2022
Đặng Thị Thúy Nga 440 0,00% 30/06/2022
Trần Minh Tuấn 0 0,00% 03/10/2022
Đỗ Yên Chi 0 0,00% 21/09/2022
Nguyễn Thị Hoàng Yến 0 0,00% 03/10/2022
Trương Minh Duy Kế toán trưởng 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Thị Kim Huệ 0 0,00% 03/10/2022
Trần Tuấn Khải 0 0,00% 10/03/2010
Nguyễn Tấn Tới 0 0,00% 07/12/2015