Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Quang Khanh 683.310 17,08% 22/11/2021
Đinh Viết Duy Tổng giám đốc 618.744 15,47% 30/06/2022
Đặng Lê Dũng Chủ tịch HĐQT 611.000 15,28% 30/06/2022
Lê Đức Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT 497.508 12,44% 30/06/2022
CTCP Bê tông Ngoại Thương 422.416 10,56% 30/06/2022
CTCP Đầu tư xây dựng Ngoại Thương 221.160 5,53% 30/06/2022
Lê Đức Long Phó Tổng giám đốc 202.000 5,05% 30/06/2022
Lưu Đình Quý 0 0,00% 14/02/2020
Trương Thị Xuân 0 0,00% 29/03/2017
Hoàng Quốc Tuấn Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Thị Tuyết Hồng Kế toán trưởng 0 0,00% 04/10/2022
Võ Vương Mỹ Lộc 0 0,00% 04/10/2022
Trần Văn Lâm Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 04/10/2022
Lê Thị Mộng Huyền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/10/2022
Đặng Xuân Dũng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/10/2022
Trương Thị Thúy Hằng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 04/10/2022
Huỳnh Minh Phúc 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Huỳnh Trung Hậu 0 0,00% 04/10/2022
Trần Thị Mai Hoa 0 0,00% 04/10/2022
CTCP Xây lắp Thương mại 2 0 0,00% 21/01/2021