Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Quang Khanh 683.310 17,08% 22/11/2021
Đinh Viết Duy Tổng giám đốc 618.744 15,47% 30/06/2022
Đặng Lê Dũng Chủ tịch HĐQT 611.000 15,28% 30/06/2022
Lê Đức Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT 497.508 12,44% 30/06/2022
CTCP Bê tông Ngoại Thương 422.416 10,56% 30/06/2022
CTCP Đầu tư xây dựng Ngoại Thương 221.160 5,53% 30/06/2022
Lê Đức Long Phó Tổng giám đốc 202.000 5,05% 30/06/2022
Lưu Đình Quý 0 0,00% 14/02/2020
Trương Thị Xuân 0 0,00% 29/03/2017
Nguyễn Thị Tuyết Hồng Kế toán trưởng 0 0,00% 01/02/2023
Đặng Hồng Phước Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/02/2023
Phạm Văn Hùng Em Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 01/02/2023
Trần Ngọc Giáp 0 0,00% 01/02/2023
Võ Thanh Thuận Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/02/2023
Võ Vương Mỹ Lộc 0 0,00% 01/02/2023
Trần Văn Lâm Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 01/02/2023
Lê Thị Mộng Huyền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/02/2023
Michio Fujinami 0 0,00% 01/02/2023
Hồ Trung Việt 0 0,00% 09/11/2021
Huỳnh Minh Phúc 0 0,00% 01/02/2023