Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 2.076.943.011 95,40% 30/06/2022
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 222.800 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Chánh Duy 7.000 0,00% 30/06/2022
Vũ Thế Phiệt Tổng giám đốc 6.900 0,00% 30/06/2022
Lê Xuân Tùng 6.700 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Đức Hùng Phó Tổng giám đốc 6.200 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Diệu Thúy Thành viên HĐQT 6.200 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Hương Giang 5.700 0,00% 30/06/2021
Đỗ Tất Bình Phó Tổng giám đốc 5.700 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Việt Thành viên HĐQT 5.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Phượng Thành viên HĐQT 5.000 0,00% 30/06/2022
Võ Anh Tú 4.900 0,00% 31/12/2019
Hoàng Thị Thành 4.800 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Hữu Phúc Thành viên Ban kiểm soát 4.300 0,00% 30/06/2022
Hồ Minh Tiến 4.000 0,00% 31/12/2019
Đào Việt Dũng Thành viên HĐQT 3.800 0,00% 30/06/2022
Lê Mạnh Hùng 3.300 0,00% 31/12/2018
Bùi Á Đông 3.000 0,00% 30/06/2022
Huỳnh Thị Diệu Trưởng ban kiếm soát 2.500 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Đình Dương 2.000 0,00% 31/12/2019