Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP 3.743.327 35,02% 11/01/2018
Công ty TNHH Điện từ An Ninh 3.206.509 30,00% 11/03/2017
Nguyễn Thị Kim 1.600.000 14,97% 11/01/2018
AFC Vietnam Fund Ltd 560.240 5,24% 26/10/2018
Trương Văn Dạ 535.760 5,01% 05/09/2018
Bùi Quang Hải 398.735 3,73% 31/12/2019
Trần Thắng Vinh Thành viên Ban kiểm soát 16.590 0,16% 11/03/2017
Bùi Văn Phương Tổng giám đốc 4.900 0,05% 31/12/2019
Đỗ Quang Trường Phó Tổng giám đốc 3.970 0,04% 31/12/2019
Vũ Xuân Chiều Phó Tổng giám đốc 3.700 0,03% 31/12/2019
CTCP Nông Lâm Nghiệp Bình Dương 2.600 0,02% 31/12/2019
Quách Thế Vương Kế toán trưởng 1.090 0,01% 31/12/2019
Đinh Thị Bích Danh Thành viên Ban kiểm soát 800 0,01% 11/03/2017
Trần Thanh Thúy 500 0,00% 31/12/2019
Bùi Thị Diệu Hằng 400 0,00% 31/12/2019
Trần Thị Minh Khánh 120 0,00% 31/12/2019
Đỗ Quang Vinh 110 0,00% 31/12/2019
Lý Kim Bình 110 0,00% 11/03/2017
Võ Thị Định Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/05/2020
Phạm Thị Băng Trang Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 26/05/2020