Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang 3.018.750 8,63% 31/12/2021
Đặng Quang Thái Chủ tịch HĐQT 2.850.000 8,14% 30/06/2022
Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam - CTCP 1.679.330 4,15% 06/09/2022
CTCP Gentraco 219.900 0,63% 31/12/2018
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng Lợi 200.000 0,57% 31/12/2019
Nguyễn Thanh Xuân 82.200 0,23% 14/01/2021
Phạm Ngọa Long 75.700 0,22% 30/06/2022
Trương Thị Thu Hương 3.600 0,01% 30/06/2021
Trần Kim Uyên 500 0,00% 05/01/2021
Trần Thanh Nga 0 0,00% 16/12/2020
Phạm Anh Vũ Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Thu Hà Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022
Quốc Hồ Đình Tuấn 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Thanh Lâm Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 25/09/2022
Trần Bảy 0 0,00% 25/09/2022
Hồng Lệ Vân 0 0,00% 25/09/2022
Trần Hoàng Ngân 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Đăng Khoa Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022
Vũ Văn Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022
Tô Thiện Hữu 0 0,00% 31/07/2016