Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 158.836.023 74,92% 31/12/2020
Phan Văn Hiệp 11.000 0,01% 30/06/2018
Nguyễn Thị Cảnh 10.500 0,00% 30/06/2020
Mai Thị Thủy 4.416 0,00% 31/12/2018
Mai Khắc Chinh Thành viên HĐQT 2.500 0,00% 31/12/2020
Phạm Thị Hồng Thu Thành viên HĐQT 1.067 0,00% 30/06/2022
Lê Hương Giang Trưởng ban kiếm soát 1.000 0,00% 31/12/2020
CTCP Chứng khoán Agribank 47 0,00% 18/08/2021
Bùi Đức Thắng Phó Tổng giám đốc 11 0,00% 30/06/2022
Vũ Xuân Toán 0 0,00% 30/06/2014
Lê Tú Anh 0 0,00% 29/09/2022
Nguyễn Thanh Bình 0 0,00% 29/09/2022
Lê Quang Sự Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/09/2022
Lê Sơn Tùng Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 29/09/2022
Nguyễn Hoàng Tùng Giám đốc 0 0,00% 29/09/2022
Nguyễn Ngọc Tuấn 0 0,00% 29/09/2022
Vũ Thị Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 29/09/2022
Phan Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 29/09/2022
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 0 0,00% 31/12/2009
Hà Huy Toàn 0 0,00% 30/06/2015