Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Sỹ Tiến Thành viên HĐQT 4.727.271 4,73% 30/06/2022
Nguyễn Diệu Trinh Thành viên HĐQT 4.647.178 4,65% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Nghị 2.432.500 2,43% 30/06/2022
Nguyễn Thành Quang Phó Tổng giám đốc 920.000 0,92% 30/06/2022
Lê Thị Hà Thanh Chủ tịch HĐQT 5.000 0,01% 30/06/2022
Trần Trọng Dũng Tổng giám đốc 0 0,00% 26/09/2022
Lê Hữu Phước Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Thị Thu Huyền Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 26/09/2022
Phạm Đức Tự 0 0,00% 26/09/2022
Lê Mạnh Cường Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 26/09/2022
Bùi Hữu Ánh 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Hoàng Mai Kế toán trưởng 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Đăng Lâm 0 0,00% 26/09/2022
Tào Thị Thanh Hoa Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 26/09/2022
Ngô Hồng Minh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/09/2022
Ngô Hồng Khoa Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 26/09/2022