Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Địa ốc ACB 1.051.244 17,03% 31/12/2021
Nguyễn Văn Mạnh 856.200 13,87% 25/08/2022
Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV 760.211 12,32% 31/12/2021
Hoàng Văn Điều Thành viên HĐQT 578.860 9,38% 31/12/2021
CTCP Văn hóa Tân Bình 435.814 7,06% 31/12/2021
Lại Thị Hồng Điệp Phó Chủ tịch HĐQT 355.863 5,77% 31/12/2021
La Thế Nhân Chủ tịch HĐQT 295.550 4,79% 31/12/2021
Trần Thị Thu Anh 33.741 0,55% 30/06/2021
CTCP Đầu tư Toàn Việt 31.127 0,50% 24/12/2021
Hoàng Minh Anh Tú Tổng giám đốc 28.595 0,46% 31/12/2021
Lại Thế Tiến 24.617 0,40% 30/06/2021
Thái Thị Phượng Phó TGĐ Kỹ thuật – Sản xuất 24.147 0,39% 31/12/2021
Quách Thị Mai Trang Thành viên Ban kiểm soát 2.819 0,05% 31/12/2021
Nguyễn Minh Tuấn Thành viên HĐQT 1.670 0,03% 31/12/2021
Lê Quốc Thắng 72 0,00% 31/12/2021
CTCP Đầu tư TTN Việt Nam 0 0,00% 04/04/2017
Nguyễn Văn Ngạn 0 0,00% 31/12/2011
Trần Quý Tài 0 0,00% 31/12/2014
Hoàng Minh Anh Tài Giám đốc kinh doanh 0 0,00% 05/10/2022
Bùi Mạnh Côn Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022