Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Võ Thùy Dương Tổng giám đốc 8.052.920 40,02% 30/06/2022
Công ty TNHH Thái Sơn 4.459.654 22,16% 31/12/2021
Torus Capital Investments Pte. Ltd. 2.870.720 14,27% 30/12/2021
Võ Thái Sơn Thành viên HĐQT 800.000 3,98% 30/06/2022
Đào Ngọc Quốc 577.340 2,87% 23/05/2018
CTCP Chiếu xạ An Phú 216.370 1,08% 31/12/2020
Phan Thị Thanh Tâm 8.750 0,04% 30/06/2018
Phạm Thị Lượng Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Kế toán trưởng 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Thị Kim Chi 0 0,00% 30/06/2014
Nguyễn Thuận Hóa 0 0,00% 08/10/2014
CTCP Đầu tư Toàn Việt 0 0,00% 28/08/2014
Nguyễn Thị Yên 0 0,00% 27/09/2022
Huỳnh Thị Bích Loan Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Châu Thành Lập 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Ngọc Hoàng 0 0,00% 27/09/2022
Tăng Đức Anh 0 0,00% 27/09/2022
Lê Cảnh Dương 0 0,00% 27/09/2022
Robert Alexander Stone 0 0,00% 31/12/2017
Huỳnh Ngọc Hậu Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/09/2022