Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Đỗ Lăng Thành viên HĐQT 16.482.668 19,60% 31/12/2022
Huỳnh Thị Mai Dung 8.258.360 9,82% 31/12/2022
Nguyễn Ngọc Diệp 7.040.000 8,37% 06/09/2022
CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 5.005.600 5,95% 22/10/2021
Nguyễn Thu Phương 1.757.900 2,09% 15/09/2022
Nguyễn Hoàng Hiệp 1.725.500 4,74% 26/03/2018
Lê Hồng Nam 1.664.100 1,98% 31/12/2019
Nguyễn Thu Trang 1.411.200 3,88% 26/03/2018
Đặng Thanh Tú 1.298.400 1,54% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hồng Cúc 1.233.400 1,47% 31/12/2019
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 1.195.700 1,42% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch HĐQT 770.000 0,92% 31/12/2022
Hồ Xuân Vinh Thành viên HĐQT 770.000 0,92% 31/12/2022
Nguyễn Tiến Lộc 440.000 0,52% 31/12/2022
Nguyễn Văn Ly Thành viên HĐQT 440.000 0,52% 31/12/2022
Nguyễn Hoài Giang Kế toán trưởng 440.000 0,52% 31/12/2022
Optis Global Opportunities Fund 400.000 0,48% 31/12/2019
Chen Antonius 391.300 1,08% 26/03/2018
David Peter O'Neil 309.100 0,37% 02/12/2021
Asean Deep Value Fund 251.300 0,30% 02/12/2021