Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 1.285.200 41,31% 31/12/2021
Đào Khắc Hậu Chủ tịch HĐQT 777.778 25,00% 31/12/2022
Đào Anh Hùng 355.293 11,42% 31/12/2022
Lê Văn Kim 203.707 6,55% 20/10/2020
Hoàng Việt Dũng Thành viên HĐQT 79.266 2,55% 31/12/2022
Vũ Công Thành 5.559 0,18% 16/07/2019
Trần Trung Dũng Phó Tổng giám đốc 642 0,02% 31/12/2022
America LLC 200 0,01% 23/02/2018
Nguyễn Tuấn Anh 100 0,00% 31/12/2019
Đinh Ngọc Chủng 0 0,00% 31/12/2015
Đỗ Thu Hằng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 24/06/2019
Đinh Ngọc Tùng Tổng giám đốc 0 0,00% 27/03/2023
Nguyễn Thị Thơm 0 0,00% 27/03/2023
Hồ Xuân Tam 0 0,00% 27/03/2023
Phạm Hồng Quang Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 11/07/2019
Dương Thị Việt Thắm 0 0,00% 31/12/2015
Vũ Thị Nguyệt Nga 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Kim Liên 0 0,00% 27/03/2023
Nguyễn Thế Đắc Kế toán trưởng 0 0,00% 27/03/2023
Nguyễn Đình Thiêm 0 0,00% 27/03/2023