Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Cao Tấn Thành Chủ tịch HĐQT 1.000.000 10,00% 26/11/2021
Lưu Quang Hưng 959.000 9,59% 03/12/2020
Lê Minh Quân 606.500 6,07% 29/10/2019
Huỳnh Cẩm Đoan 411.600 4,12% 22/01/2018
Nguyễn Thị Thảo 306.900 3,07% 03/08/2021
Đỗ Hoàng Việt 95.600 0,96% 23/11/2021
Chu Minh Tuấn 43.600 0,44% 31/12/2018
Hoàng Xuân Vương 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Thị Hạnh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 02/10/2022
Lê Thị Huyền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/01/2022
Hạ Huyền Trang 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Ngọc Vũ 0 0,00% 02/10/2022
Hoàng Cường Tổng giám đốc 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Đình Hùng 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Thị Phương Mai 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Thị Xuân Thu 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Thị Trinh 0 0,00% 30/06/2017
Trần Văn Hùng 0 0,00% 02/10/2022
Đỗ Đình Sơn Tùng 0 0,00% 02/10/2022