Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đoàn Ngọc Ly Chủ tịch HĐQT 901.000 22,53% 02/02/2021
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng 600.000 15,00% 31/12/2019
CTCP Sông Đà 9 400.000 10,00% 31/12/2019
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà 400.000 10,00% 31/12/2019
Đỗ Tú Oanh 360.100 9,00% 31/12/2019
Nguyễn Đố Thảo Đan 320.600 8,02% 31/12/2019
Trần Thị Ngoan 200.000 5,00% 31/12/2019
Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà 200.000 5,00% 31/12/2019
CTCP Sông Đà 11 179.700 4,49% 31/12/2019
Đoàn Khánh Linh 168.000 4,20% 31/12/2018
Nguyễn Mạnh Hùng 167.600 4,19% 04/10/2018
Nguyễn Thị Tâm 165.000 4,13% 04/10/2018
Bùi Thư Trang 80.000 2,00% 04/10/2018
Đỗ Đức Thắng Thành viên HĐQT 100 0,00% 12/05/2020
Đặng Hồng Chương 0 0,00% 22/12/2017
Trần Văn Ngư 0 0,00% 03/06/2021
Vũ Ngọc Long 0 0,00% 03/06/2021
Nguyễn Ngọc Tùng 0 0,00% 03/06/2021
Nguyễn Hữu Thiện Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/06/2021
Trần Thị Chung 0 0,00% 03/06/2021