Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Dương Đức Tính Chủ tịch HĐQT 7.137.195 9,43% 30/06/2022
CTCP Tập đoàn Đầu tư APL 6.726.120 8,89% 31/12/2021
Phạm Thị Hằng 5.980.729 7,91% 07/07/2021
CTCP Đầu tư và Tư vấn Long Thành 4.903.208 6,48% 31/12/2021
CTCP Logistics Hàng không 3.703.722 4,90% 30/06/2022
Vũ Hoài Chang 775.995 1,03% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế 709.552 0,94% 07/02/2022
Phạm Văn Hà 176.289 0,23% 31/12/2021
Lê Thị Hồng Thanh 146.010 0,19% 30/06/2022
Nguyễn Thị Lê Hằng Trưởng ban kiếm soát 36.771 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thắng 21.456 0,03% 30/06/2021
Hoàng Thị Thành 19.203 0,03% 31/12/2020
Đặng Thị Phương Nga Kế toán trưởng 16.953 0,02% 30/06/2022
Đỗ Vân Hà Lê 13.418 0,02% 30/06/2021
Phạm Xuân Phương 11.526 0,02% 31/12/2021
Trần Thị Nhường Thành viên Ban kiểm soát 10.996 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Quang Đạt Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,00% 31/12/2021
Dương Thuận An 64 0,00% 30/06/2022
Hoàng Mạnh Anh 0 0,00% 05/10/2022
Trương Minh Hoàng Phó Giám đốc 0 0,00% 05/10/2022