Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty 28 1.308.800 84,75% 31/12/2020
CTCP Bình Phú 110.200 7,14% 31/12/2020
Lê Thị Hiền 1.100 0,07% 31/05/2018
Nguyễn Thị Quỳnh Nga Đại diện công bố thông tin 300 0,02% 31/05/2018
Hồ Thanh Thuỷ Thành viên HĐQT 200 0,01% 31/12/2019
Phạm Thị Thái Yên Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 19/08/2021
Bùi Văn Hóa Tổng giám đốc 0 0,00% 19/08/2021
Bùi Văn Bắc 0 0,00% 19/08/2021
Nguyễn Thị Hằng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 19/08/2021
Nguyễn Văn Tài 0 0,00% 19/08/2021
Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 19/08/2021
Võ Thị Kiều Phượng Kế toán trưởng 0 0,00% 19/08/2021
Lữ Công Thinh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 19/08/2021
Đỗ Thị Thương 0 0,00% 19/08/2021