Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP 65.630.261 87,45% 31/12/2021
Đặng Thanh Bình Thành viên HĐQT 5.546.134 7,39% 30/06/2022
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 2.579.069 3,44% 31/12/2019
Nguyễn Trâm 59.627 0,08% 30/06/2021
Ngô Xuân Thế Phó Tổng giám đốc 41.268 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Đình Phúc 39.026 0,05% 31/12/2021
Cao Huy Bảo Tổng giám đốc 21.218 0,03% 30/06/2022
Đoàn Ngọc Nam Thành viên HĐQT 18.613 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thiện Trưởng ban kiếm soát 18.000 0,02% 06/10/2022
Dương Thị Hồng Vân 8.354 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Trọng Oánh 7.957 0,01% 31/12/2021
Phạm Thị Phương Khuê 0 0,00% 06/11/2017
Ngô Việt Hưng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Đặng Công Hòa Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Lưu Ngọc Mai Phi 0 0,00% 26/11/2022
Phan Công Tuyến 0 0,00% 26/11/2022
Trần Hưng 0 0,00% 26/11/2022
Đoàn Văn Châu Kế toán trưởng 0 0,00% 26/11/2022
Đoàn Trung Thông Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/11/2022
Ngô Đình Tấn 0 0,00% 26/11/2022