Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Vũ Quang Huy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Phước Lễ 0 0,00% 06/12/2022
Võ Thị Lan Anh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 06/12/2022