Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Thái Hương Tổng giám đốc 34.935.547 4,30% 15/03/2023
Nguyễn Trọng Trung Phó Tổng giám đốc 30.840.012 3,79% 15/03/2023
Trần Thị Thoảng Chủ tịch HĐQT 25.900.554 3,18% 31/12/2022
Nguyễn Văn Danh 25.444.911 3,13% 17/03/2023
Hoàng Ngọc Hòa 21.578.374 2,65% 10/03/2023
Nguyễn Hồng Tiến 14.781.610 1,82% 31/12/2022
Đào Đình Phát 11.890.771 1,46% 31/12/2022
Nguyễn Thị Hồng Thủy 8.284.294 1,02% 31/12/2022
Thái Thị Thanh Bình 6.355.806 0,78% 15/03/2023
Lê Hồng Trường 3.789.887 0,47% 31/12/2022
Đào Phương Thảo 3.453.349 0,42% 31/12/2022
Trần Anh Dũng 2.787.851 0,34% 15/03/2023
Trương Thị Kim Thư Thành viên Ban kiểm soát 2.624.078 0,32% 31/12/2022
Đặng Thái Nguyên Thành viên HĐQT 2.265.765 0,28% 15/03/2023
Phạm Hồng Công Trưởng ban kiếm soát 1.538.042 0,19% 15/03/2023
Chu Nguyên Bình Phó Tổng giám đốc 1.486.852 0,18% 15/03/2023
Lê Ngọc Hồng Nhật Phó Tổng giám đốc 1.300.997 0,16% 15/03/2023
Võ Văn Quang Thành viên HĐQT 541.626 0,07% 17/03/2023
Nguyễn Trọng Dũng 440.142 0,05% 31/12/2022
Nguyễn Thị Thu Thủy 101.854 0,01% 31/12/2022