Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội 1.379.000 68,95% 30/06/2021
Nguyễn Văn Đọ 6.200 0,31% 31/12/2020
Đoàn Thị Thu Huyền Thành viên HĐQT 4.000 0,20% 31/12/2021
Đỗ Thị Lan Thủy Kế toán trưởng 3.725 0,19% 31/12/2021
Hà Thị Giang Trưởng ban kiếm soát 1.500 0,08% 31/12/2021
Bùi Diệu Hằng 1.400 0,07% 31/12/2020
Phan Công Đức 1.400 0,07% 31/12/2020
Bùi Đỗ Giao 200 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Thanh Bình Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Quang Thanh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Hồng Liên 0 0,00% 16/05/2017
Nguyễn Xuân Lộc 0 0,00% 16/05/2017
Bùi Quang Tuấn 0 0,00% 16/05/2017
Bùi Quang Anh 0 0,00% 16/05/2017
Lưu Thị Mỹ Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/09/2022
Trần Minh Tuấn 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Hải Hồ 0 0,00% 16/05/2017
Nguyễn Thị Kiều Chi 0 0,00% 16/05/2017
Nguyễn Đức Khôi Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Vũ Thị Ngọc Bích Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 27/09/2022