Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 568.448 27,76% 31/12/2020
Nguyễn Văn Tọa Chủ tịch HĐQT 34.561 1,69% 31/12/2021
Trần Anh Dũng Thành viên HĐQT 32.520 1,59% 31/12/2021
Nguyễn Thị Minh Thành viên HĐQT 22.216 1,08% 31/12/2021
Lê Thành Long Thành viên HĐQT 13.452 0,66% 31/12/2021
Lê Hữu Hà 7.731 0,38% 15/04/2020
Trần Thị Phương Dung Thành viên Ban kiểm soát 2.560 0,13% 31/12/2021
Bùi Thị Dung Trưởng ban kiếm soát 1.280 0,06% 31/12/2021
Trần Hoàng Sơn 883 0,04% 15/04/2020
Lê Anh Tuấn 448 0,02% 15/04/2020
Trần Thị Lương Kế toán trưởng 0 0,00% 02/02/2023
Đào Tuấn Khôi Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/02/2023
Đỗ Lưu Vinh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/02/2023