Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Viết Cương Thành viên Ban kiểm soát 5.100 0,00% 30/06/2022
Đặng Vương Bảo 100 0,00% 30/06/2022
Barry Richard Pettitt 0 0,00% 03/12/2022
Đặng Việt Bích 0 0,00% 03/12/2022
Tan Bo Quan, Andy Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
CTCP Ô tô 1-5 0 0,00% 13/07/2018
CTCP Thành Vũ Tây Ninh 0 0,00% 17/08/2018
Anthony Lim 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Thúy Hạnh 0 0,00% 30/06/2017
Đồng Hải Hà Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Quốc Khánh Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Jung In Sub 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Tuấn Đức 0 0,00% 20/04/2015
Nguyễn Đăng Hải 0 0,00% 20/04/2015
Leong Kwek Choon 0 0,00% 31/12/2017
Đinh Đoan Sao Kim 0 0,00% 30/06/2016
Trần Thị Kiều Tiên 0 0,00% 21/07/2015
Phạm Hữu Quốc Kế toán trưởng 0 0,00% 03/12/2022
Khuất Tuấn Anh 0 0,00% 03/12/2022