Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Bình Dương 987.804.800 95,44% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch HĐQT 6.009.000 0,58% 30/06/2022
Nguyễn Phú Thịnh Phó Chủ tịch HĐQT 1.208.500 0,12% 30/06/2022
Phạm Ngọc Thuận Tổng giám đốc 1.103.000 0,11% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hiền Phúc Thành viên HĐQT 932.300 0,09% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thanh Huy Phó Tổng giám đốc 727.700 0,07% 30/06/2022
Quảng Văn Viết Cương Phó Tổng giám đốc 607.400 0,06% 30/06/2022
Giang Quốc Dũng Phó Tổng giám đốc 606.900 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Kế toán trưởng 606.700 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Danh Tùng Thành viên HĐQT 527.600 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Việt Long 200.100 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Hoàn Vũ Phó Tổng giám đốc 190.400 0,02% 30/06/2022
Hồ Hồng Thạch 137.900 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Tấn Lợi 106.600 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thùy Dương Trưởng ban kiếm soát 100.000 0,01% 30/06/2022
Huỳnh Thị Quế Anh Thành viên Ban kiểm soát 67.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh An 57.100 0,01% 30/06/2022
Trần Ngọc Yến 50.000 0,00% 30/06/2022
Huỳnh Kim Thảo 32.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Yến Trúc 20.700 0,00% 30/06/2022