Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phạm Văn Quân Chủ tịch HĐQT 857.766 55,34% 31/12/2019
Võ Ngọc Thủy Phó Chủ tịch HĐQT 79.700 5,14% 31/12/2019
Trần Thị Kim Vân Thành viên HĐQT 79.000 5,10% 31/12/2019
Trần Văn Khiêm Thành viên HĐQT 23.400 1,51% 31/12/2019
Nguyễn Thị Anh Thảo 21.100 1,36% 15/10/2016
Phan Vân Quỳnh Thành viên HĐQT 19.000 1,23% 31/12/2019
Huỳnh Thị Thu Hằng Trưởng ban kiếm soát 17.100 1,10% 31/12/2019
Huỳnh Thị Thanh Thành viên HĐQT 10.000 0,65% 31/12/2019
Võ Thị Ngọc Thúy 10.000 0,65% 15/10/2016
Nguyễn Đăng Dân Thành viên HĐQT 7.100 0,46% 31/12/2019
Võ Thị Mai Phương 6.500 0,42% 15/10/2016
Võ Thị Thanh Tâm 5.200 0,34% 15/10/2016
Võ Thị Bạch Tuyết 3.400 0,22% 15/10/2016
Phạm Thị Kiểu Thành viên Ban kiểm soát 3.000 0,19% 31/12/2019
Bùi Đại Lý Thành viên Ban kiểm soát 3.000 0,19% 31/12/2019
Võ Thị Ngọc Trâm 1.800 0,12% 15/10/2016
Võ Thị Thu An 1.000 0,06% 15/10/2016
Võ Ngọc Thạch 700 0,05% 15/10/2016
Võ Xuân Cẩm 400 0,03% 15/10/2016