Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu tư Legend HighLand 2.145.000 24,00% 31/12/2022
CTCP Năng lượng Nghĩa Hưng 2.100.000 23,50% 31/12/2022
Trịnh Đình Trường Tổng giám đốc 1.381.932 15,47% 31/12/2022
Trịnh Quang Hưng Chủ tịch HĐQT 1.237.398 13,85% 31/12/2022
Trịnh Quang Vinh Thành viên HĐQT 715.342 8,01% 31/12/2022
Lê Thị Thanh Tình 600.000 6,71% 31/12/2022
Dương Thùy Phương Lan Đại diện công bố thông tin 70.000 0,78% 31/12/2018
Nguyễn Đăng Văn 43.092 0,48% 31/12/2018
Nguyễn Đăng Minh 43.092 0,48% 31/12/2018
Nguyễn Văn Hưởng 3.630 0,04% 31/12/2018
Lâm Thị Hòa 3.030 0,03% 31/12/2018
Nguyễn Thị Trà Giang Thành viên Ban kiểm soát 700 0,01% 31/12/2022
Nguyễn Thị Phương Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 21/03/2023
Phạm Khắc Tuấn 0 0,00% 21/03/2023
CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 0 0,00% 24/12/2021
Nguyễn Quốc Huynh 0 0,00% 21/03/2023
Nguyễn Thị Thanh Tùng Kế toán trưởng 0 0,00% 21/03/2023
Trần Đông Hưng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 21/03/2023
Trịnh Văn Công Thành viên HĐQT 0 0,00% 21/03/2023
Tôn Nữ Thị Thu 0 0,00% 21/03/2023