Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội 5.967.000 65,01% 30/06/2022
Tạ Thu Thủy 31.960 0,35% 31/12/2021
Phạm Quốc Khánh Thành viên HĐQT 18.540 0,20% 30/06/2022
Đinh Duy Hòa Thành viên HĐQT 9.910 0,11% 30/06/2022
Nguyễn Hương Giang Kế toán trưởng 5.400 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Nhung Trưởng ban kiếm soát 5.000 0,05% 30/06/2022
Đinh Hữu Hưng 4.050 0,04% 31/12/2020
Nguyễn Thị Ngọc Nga 0 0,00% 30/06/2014
Dương Thị Việt Nga Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Phạm Mai Hoa Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 06/10/2022
Trần Văn Trung Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Như Khuê Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/10/2022
Vũ Đình Đức 0 0,00% 06/10/2022
Ngô Thị Lý Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/10/2022
Vương Toàn 0 0,00% 06/10/2022
Khoa Phi Hùng 0 0,00% 06/10/2022
Trần Đình Thanh 0 0,00% 06/10/2022
Trần Dương Ánh Tuyết 0 0,00% 06/10/2022
Phạm Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Tuấn Phong 0 0,00% 06/10/2022