Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Tường Vy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/12/2022