Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Bình Thuận 1.458.400 52,97% 30/06/2022
Lê Quang Huy Thành viên HĐQT 434.271 15,77% 30/06/2022
Phan Thị Na 368.058 13,37% 30/06/2022
Trà Thị Thành Thành viên HĐQT 59.700 2,17% 30/06/2022
Lê Thị Thanh Thủy Thành viên HĐQT 33.000 1,20% 30/06/2022
Trần Mạnh Đại diện công bố thông tin 19.000 0,69% 31/12/2018
Bùi Thị Kim Phượng Thành viên Ban kiểm soát 6.100 0,22% 30/06/2022
Nguyễn Thị Giác Trưởng ban kiếm soát 4.400 0,16% 30/06/2022
Mai Hữu Việt Chủ tịch HĐQT 2.500 0,09% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Phương Thành viên HĐQT 400 0,01% 30/06/2022
Nhâm Anh Tuấn 0 0,00% 26/09/2022
Võ Thị Thanh Sương 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Gia Phước Toại 0 0,00% 26/09/2022
Hoàng Thị Thảo 0 0,00% 19/10/2016
Nguyễn Thị Hồng Ngọc Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/09/2022
Đinh Hồng Hà Phó Giám đốc 0 0,00% 26/09/2022
Công ty TNHH Nhật Hoàng 0 0,00% 03/08/2021