Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội 3.598.970 62,05% 30/06/2021
Nguyễn Thanh Lộc 50.350 0,87% 31/12/2021
Nguyễn Thị Nam Hương Tổng giám đốc 29.650 0,51% 31/12/2021
Phạm Trung Kiên 28.300 0,49% 31/12/2019
Nguyễn Thị Bích Thủy 18.700 0,32% 31/12/2019
Phạm Thị Nhung 0 0,00% 26/09/2022
Trương Thị Bảo Vân Kế toán trưởng 0 0,00% 26/09/2022
Trần Đức Giang Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Thị Thanh Thanh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 26/09/2022
Hoàng Thị Ngọc Minh 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Thị Mai Hạnh 0 0,00% 30/10/2017
Nguyễn Thị Nhân 0 0,00% 30/10/2017
Trần Thanh Hùn 0 0,00% 30/10/2017
Nguyễn Bích Thủy Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/09/2022
Ngô Quế Lâm 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Minh Tuấn 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Minh Thế Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/09/2022
Vũ Xuân Vinh 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Thị Minh Phương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Như Khuê 0 0,00% 26/09/2022