Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Công ty TNHH MTV 29.400.000 49,00% 31/12/2021
CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô 14.427.400 24,05% 31/12/2021
Phạm Anh Hưng 9.000.000 15,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thành 4.500.000 7,50% 30/06/2022
Đoàn Minh Tâm 206.900 0,34% 31/12/2019
Nguyễn Tuấn Việt Thành viên HĐQT 206.900 0,34% 30/06/2022
Nguyễn Hồ Minh Thành viên HĐQT 206.800 0,34% 30/06/2022
Vũ Duy Anh 201.200 0,34% 02/03/2020
Phạm Thị Lệ Thu 101.600 0,17% 31/12/2019
Trần Thị Thanh Trúc 20.200 0,03% 02/03/2020
Vũ Thị Hồng Cẩm Thành viên Ban kiểm soát 800 0,00% 30/06/2022
Trần Thị Kim Hòa Đại diện công bố thông tin 200 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Mỹ Hạnh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 31/01/2023
Công ty TNHH Chứng Khoán ACB 0 0,00% 26/07/2017
Phạm Hoàng Hiệp Tổng giám đốc 0 0,00% 31/01/2023
Trần Thị Ngọc Dung Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 31/01/2023
Nguyễn Quốc Soạn Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 31/01/2023
Trần Ngọc Dân Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/01/2023
Lê Phan Minh Hiếu 0 0,00% 31/01/2023
Nguyễn Hồng Anh 0 0,00% 31/01/2023