Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 9.380.000 52,11% 30/06/2022
Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách khoa 2.100.000 11,67% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Thương mại Thuận Thành 1.865.720 10,37% 31/12/2021
CTCP Bia Sài Gòn - Bình Tây 900.018 5,00% 09/05/2018
Văn Thảo Nguyên Thành viên HĐQT 480.027 2,67% 30/06/2022
Nguyễn Thị Đông Giang 182.980 1,02% 31/12/2021
Đinh Văn Vinh 143.547 0,80% 30/06/2022
Đinh Văn Nhã 142.860 0,79% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Lộc 107.860 0,60% 31/12/2021
Đinh Phương Thảo 71.430 0,40% 30/06/2022
Văn Thanh Liêm 70.000 0,39% 30/06/2022
Đinh Thị Thu Hà 45.984 0,26% 30/06/2022
Lê Viết Thắng 35.715 0,20% 30/06/2022
Phạm Thị Cẩn 32.914 0,18% 30/06/2022
Lê Phương Thảo 29.000 0,16% 31/12/2021
Phùng Quang Trung 7.715 0,04% 09/05/2018
Lê Viết Quý Giám đốc 5.286 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Lê 5.000 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Việt 5.000 0,03% 30/06/2021
Nguyễn Hoàng Anh 5.000 0,03% 31/12/2021