Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Mai Thế Dũng Chủ tịch HĐQT 234.000 5,24% 17/11/2022
Nguyễn Đức Thắng 210.000 4,70% 05/08/2021
Nguyễn Thị Thu Hà 203.800 4,56% 24/01/2022
Nguyễn Thị Thủy Tiên 189.000 4,23% 09/07/2021
Hoàng Xuân Nam 181.500 4,06% 28/12/2021
Trần Thị Kim Chi 178.967 4,01% 23/11/2021
Lê Thanh Kỳ 155.086 3,47% 27/10/2021
Nguyễn Thị Thơm 86.122 1,93% 30/06/2020
CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định 68.808 1,54% 31/12/2021
Chu Thị Hùy 66.187 1,48% 30/06/2020
Nguyễn Đình Cẩn 58.122 1,30% 30/06/2020
Trần Đức Thanh 55.000 1,23% 30/06/2021
Trương Văn Tín 51.796 1,16% 31/12/2019
Nguyễn Bá Khánh Trình 28.671 0,64% 30/06/2020
Ngô Quốc Vương 20.000 0,45% 30/06/2022
Lê Thanh Ngọc 10.864 0,24% 30/06/2020
Từ Văn Nghĩa 10.530 0,24% 30/06/2021
Trần Mạnh Hùng Giám đốc 10.475 0,23% 18/11/2022
Nguyễn Thị Thanh Vi Thành viên HĐQT 7.600 0,17% 17/11/2022
Nguyễn Thị Thanh Thủy 73 0,00% 23/07/2021