Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP 48.123.557 79,56% 30/06/2022
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 4.886.210 8,08% 31/12/2021
CTCP Nhiệt điện Phả Lại 670.000 1,11% 30/06/2022
Võ Thị Bích Phượng 5.900 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 3.200 0,01% 30/06/2018
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 0 0,00% 17/11/2017
Nguyễn Thị Hường 0 0,00% 03/12/2022
Trần Thị Bảo Xuân Kế toán trưởng 0 0,00% 03/12/2022
Lê Thế Sơn 0 0,00% 03/12/2022
Lê Hoàng Triều 0 0,00% 03/12/2022
Trương Quốc Phúc 0 0,00% 31/12/2014
Huỳnh Lin 0 0,00% 31/12/2016
Phạm Quốc Thái 0 0,00% 31/12/2017
Phan Văn Dũng 0 0,00% 30/06/2016
Huỳnh Thị Huyền Trang 0 0,00% 03/12/2022
Đinh Tuấn Anh 0 0,00% 03/12/2022
Lê Văn Huy Tổng giám đốc 0 0,00% 03/12/2022
CTCP Nhiệt điện Bà Rịa 0 0,00% 21/08/2013
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 0 0,00% 05/07/2016
Võ Nhu Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 03/12/2022