Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Thanh Hương 0 0,00% 09/12/2022
CTCP Nhiệt điện Bà Rịa 0 0,00% 21/08/2013
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 0 0,00% 05/07/2016
Huỳnh Thị Huyền Trang 0 0,00% 09/12/2022
Đinh Tuấn Anh 0 0,00% 09/12/2022
Lê Văn Huy Tổng giám đốc 0 0,00% 09/12/2022
Võ Nhu Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 09/12/2022
Phan Thanh Xuân 0 0,00% 09/12/2022
Đỗ Thị Lệ Trân Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 09/12/2022
Trần Lê Trung Hiếu Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/12/2022
Hoàng Văn Phong Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/12/2022
Trương Quốc Phúc 0 0,00% 31/12/2014
Huỳnh Lin 0 0,00% 31/12/2016
Phạm Quốc Thái 0 0,00% 31/12/2017
Phan Văn Dũng 0 0,00% 30/06/2016