Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Lâm Đồng 2.050.300 75,94% 31/12/2021
Võ Thành Chiến 34.700 1,29% 30/06/2019
Nguyễn Thị Diễm Loan 34.700 1,29% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Kiên Phó Giám đốc 11.900 0,44% 30/06/2022
Võ Thành Y Thành viên HĐQT 10.900 0,40% 30/06/2022
Trần Thị Đoàn Sinh 10.000 0,37% 30/06/2022
Lê Minh Hiếu 10.000 0,37% 30/06/2019
Nguyễn Trọng Hiếu Chủ tịch HĐQT 8.500 0,31% 30/06/2022
Võ Thành Nam 7.300 0,27% 30/06/2022
Võ Thị Thái Thanh 7.000 0,26% 30/06/2022
Phan Thị Trầm 5.400 0,20% 30/06/2022
Nguyễn Khắc Khánh 5.000 0,19% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Tuyến 5.000 0,19% 30/06/2022
Hà Duy Hưng 3.800 0,14% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thư Trúc Thành viên HĐQT 3.400 0,13% 30/06/2022
Dương Thị Hoa 3.000 0,11% 30/06/2022
Trần Thị Nga Trưởng ban kiếm soát 2.500 0,09% 30/06/2022
CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng 0 0,00% 31/12/2018
Võ Quang Tuân 0 0,00% 30/06/2016
Nguyễn Văn Độ 0 0,00% 31/12/2017