Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 32.622.843 36,25% 24/09/2020
Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 9.460.622 10,51% 24/09/2020
CTCP Cấp nước Phú Mỹ 4.560.638 5,07% 30/06/2022
Lê Thị Thanh Thủy Đại diện công bố thông tin 1.335.162 1,48% 30/06/2022
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B 1.125.000 1,25% 30/06/2022
Đinh Chí Đức Chủ tịch HĐQT 595.367 0,66% 30/06/2022
Đinh Thị Khánh Linh 578.733 0,64% 30/06/2022
Nguyễn Lương Điền Tổng giám đốc 567.982 0,63% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Lạng Thành viên HĐQT 547.191 0,61% 30/06/2022
Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu 527.303 0,59% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Chi 477.112 0,53% 30/06/2022
Nguyễn Cảnh Tùng Thành viên HĐQT 473.139 0,53% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Huy Thành viên HĐQT 357.995 0,40% 30/06/2022
Võ Thị Khánh Vân 352.409 0,39% 30/06/2022
Võ Hiền Hiếu 273.788 0,30% 30/06/2022
Đinh Mai Trang 273.649 0,30% 30/06/2022
Võ Thị Thuận 270.321 0,30% 30/06/2022
Lê Minh Đức Thành viên HĐQT 261.589 0,29% 14/09/2022
Đinh Nho Lộc 250.168 0,28% 30/06/2022
Phạm Tấn Luận Thành viên HĐQT 196.078 0,22% 30/06/2022