Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Minh Hiển Thành viên HĐQT 46.735 4,16% 22/09/2020
Nguyễn Văn Sơn Phó Giám đốc 43.005 3,83% 29/05/2020
Lương Thị Bích Hường Kế toán trưởng 0 0,00% 13/12/2016
Nguyễn Văn Tự Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 13/12/2016
Phạm Ngọc Trương Thành viên HĐQT 0 0,00% 13/12/2016
Phạm Ân Trường Thành viên HĐQT 0 0,00% 13/12/2016
Vũ Tuấn Toàn Phó Giám đốc 0 0,00% 13/12/2016
Dương Bá Đoàn Thành viên HĐQT 0 0,00% 13/12/2016
Nguyễn Khắc Ninh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 13/12/2016
Ngô Huy Hoàn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 13/12/2016
Hồ Thị Thúy Hằng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 13/12/2016