Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH VP Invest 3.975.000 14,44% 12/09/2022
Phạm Nam Phong Chủ tịch HĐQT 2.440.917 8,87% 12/09/2022
CTCP Vũ Phong Energy Group 1.500.000 5,45% 05/09/2022
CTCP Chứng khoán Bảo Minh 1.300.130 4,72% 28/03/2022
Lê Đông Lâm Phó Chủ tịch HĐQT 1.111.300 4,04% 02/08/2022
Phạm Thị Trung Hiếu 1.003.080 4,66% 16/09/2021
Nguyễn Lương Am 759.127 4,05% 16/07/2020
Dương Minh Quang Tổng giám đốc 701.362 2,55% 30/06/2022
Lê Trường Sơn 619.890 3,30% 31/12/2019
Lê Thị Pha Ly 412.000 2,20% 31/12/2019
Phạm Văn Nho 96.637 0,52% 31/12/2019
Nguyễn Hữu Hải Thành viên HĐQT 72.360 0,26% 30/06/2022
Đinh Tấn Dương Phó Tổng giám đốc 56.836 0,21% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Cần 41.250 0,19% 30/06/2021
Nguyễn Thị Thục Oanh 30.560 0,16% 09/07/2020
Hồ Đình Phong Kế toán trưởng 30.004 0,11% 30/06/2022
Phan Thanh Lân 21.409 0,11% 31/12/2019
Nguyễn Đức Hòa 18.480 0,10% 31/12/2019
Tạ Thị Hòa 10.830 0,06% 31/12/2019
Lê Thanh Sang 10.002 0,04% 11/02/2022