Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP New Link 23.311.182 10,37% 30/06/2022
CTCP Xây Dựng Dũng Hưng 10.751.707 4,78% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán VNDIRECT 4.989.000 2,22% 10/09/2021
Đinh Thi Anh Phương 4.682.041 2,08% 30/06/2022
Nguyễn Tuấn Huỳnh Tổng giám đốc 3.924.476 1,75% 30/06/2022
Nguyễn Tuấn Nghi 3.185.534 1,42% 30/06/2022
Nguyễn Vĩnh Lộc 2.000.000 2,00% 31/12/2018
Trần Thị Thu Hà Thành viên HĐQT 823.000 0,37% 30/06/2022
Nguyễn Anh Tân Thành viên HĐQT 600.000 0,27% 30/06/2022
Hồ Xuân Sơn Thành viên HĐQT 394.000 0,18% 30/06/2022
Phạm Thanh Hà 258.990 0,26% 31/12/2018
Nguyễn Phan Bảo Hà 249.400 0,25% 25/10/2018
Nguyễn Anh Dũng 137.000 0,14% 25/10/2018
Phan Sỹ Hùng Kế toán trưởng 100.000 0,04% 30/06/2022
Lương Thị Thanh Bình 54.000 0,05% 27/12/2018
Trần Văn Chín 44.004 0,04% 25/10/2018
Nguyễn Phương Vinh Phó Tổng giám đốc 22.200 0,01% 30/06/2022
Thái Hồng Lam Thành viên Ban kiểm soát 14.000 0,01% 30/06/2022
Đào Thị Thanh Mai Trưởng ban kiếm soát 13.424 0,01% 07/03/2022
Văn Hồng Tuân Thành viên HĐQT 13.107 0,01% 30/06/2022