Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 7.311.600 52,98% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hùng Anh 881.200 6,39% 13/09/2022
CTCP Vận tải thủy Tân Cảng 800.000 5,80% 31/12/2021
Cao Lương Tri 700.000 5,07% 31/12/2020
Công ty TNHH Mekong Delta Capital 697.700 5,06% 31/12/2021
Lê Văn Phúc 529.000 3,83% 31/12/2020
Nguyễn Thị Minh Phương 17.000 0,12% 31/12/2020
Phan Thành Tiến Thành viên HĐQT 15.000 0,11% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bạch Mai 2.700 0,02% 31/12/2020
Bùi Thành Hiệp Tổng giám đốc 2.400 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Văn Cơ Kế toán trưởng 1.800 0,01% 30/06/2022
Bùi Thị Oanh 1.400 0,01% 30/06/2022
Trần Tấn Phong Phó Tổng giám đốc 1.300 0,01% 30/06/2022
Trần Văn Cam Thành viên HĐQT 1.200 0,01% 30/06/2022
Trần Thị Thúy Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 400 0,00% 30/06/2022
Phạm Văn Thành Thành viên Ban kiểm soát 100 0,00% 30/06/2022
Bùi Dương Công Thành 0 0,00% 31/12/2021
CTCP Gentraco 0 0,00% 05/04/2021
Nguyễn Quốc Bảo Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/06/2019
Công đoàn CTCP Cảng An Giang 0 0,00% 31/12/2017